Καταστατικό "Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών"

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

της εδρεύουσας στην Πάτρα εταιρίας με την επωνυμία

Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείον Πατρών

που ιδρύθηκε το 1892 με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων.

 

Όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της, της 29ης Οκτωβρίου 1906, της 4ης Οκτωβρίου 1925, της 11ης Απριλίου 1971, της 31ης Δεκεμβρίου 1972 και της 13ης Ιανουαρίου 2008.


ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Συνιστάται στην Πάτρα εταιρία μη κερδοσκοπική, με την επωνυμία «Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείον Πατρών» που έχει σκοπό:
1.  Την ίδρυση και λειτουργία πλήρους Ωδείου για τη διδασκαλία της μουσικής
2.  Την ανάπτυξη και διάδοση της μουσικής από εθνική και παγκόσμια άποψη
3.  Τη λειτουργία Σχολών Διδασκαλίας της θεωρητικής και φωνητικής μουσικής και της μουσικής σε διάφορα όργανα, πληκτροφόρα, κρουστά, έγχορδα και πνευστά και γενικότερα η μόρφωση Μουσικοδιδασκάλων, Διευθυντών Ορχήστρας, Φιλαρμονικών και Χορωδίας, Συνθετών, Διευθυντών Εκκλησιαστικών Χορών, Ιεροψαλτών, Χορωδών και Μουσικών Εκτελεστών
4.  Τη συγκρότηση και συντήρηση Συμφωνικής Ορχήστρας
5.  Τη συγκρότηση και συντήρηση Φιλαρμονικής (Μπάντα)
6.  Τη λειτουργία Σχολών Διδασκαλίας Ρυθμικής και Εκφραστικών Χορών και
7.  Την οργάνωση Συναυλιών, Διαλέξεων και εν γένει εκδηλώσεων για την ανάπτυξη της πνευματικής κίνησης της Πάτρας.

 

ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 2

Πόροι της εταιρίας προς επίτευξη του σκοπού της είναι η επιχορήγηση του κράτους, η επιχορήγηση του Δήμου και των ΟΤΑ, οι τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών, οι δωρεές και τα πάσης φύσεως κληροδοτήματα και οι εισπράξεις από συναυλίες, χορούς και διάφορες εορτές.

 

ΜΕΛΗ
Άρθρο 3

Τα μέλη διαιρούνται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.
1.  Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με έγγραφη πρόταση τουλάχιστον τριών τακτικών μελών του Σωματείου ή ενός μέλους του Δ.Σ.
2.  Η σχετική απόφαση λαμβάνεται παμψηφεί από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. σε νόμιμη απαρτία.
3.  Επίτιμα μέλη εκλέγονται πρόσωπα που παρέχουν ή μπορούν να παρέχουν ιδιάζουσες υπηρεσίες υλικές και ηθικές στο Σωματείο, από το Δ.Σ, με πρόταση του Προέδρου ή  δύο τουλάχιστον μελών του Δ.Σ.
4.  Η σχετική απόφαση λαμβάνεται παμψηφεί, παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ.
5.  Κάθε παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί σωματείων, με υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους  του Σωματείου ή των μελών του Δ.Σ. αυτού, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα έναντι της εταιρίας. Επίσης πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί η παράβαση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
6.  Το Δ.Σ. σε ένδειξη εξόχου τιμής μπορεί να απονείμει τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου σε διαπρεπή πρόσωπα, που συνετέλεσαν ιδιαίτερα στην πρόοδο της εταιρίας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται παμψηφεί παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ.
7.  Οι εγγραφές και συνδρομές των μελών ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ, μετά από πρόταση του Δ.Σ.
8.  Η επί τριετία καθυστέρηση της συνδρομής τακτικού ή αντεπιστέλλοντος μέλους συνεπάγεται υποχρεωτικά τη διαγραφή αυτού από τον κατάλογο των μελών με απόφαση του Δ.Σ, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη πρόσκληση προς το μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές του και μετά παρέλευση μηνός από την πρόσκληση.

 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ
Άρθρο 4

1.  Ο προσφέρων εφάπαξ στην εταιρία χρήματα ή αντικείμενα αξίας 10.000 € και άνω ανακηρύσσεται από το Δ.Σ. Δωρητής, το δε όνομά του αναγράφεται στην οικεία στήλη των Δωρητών.
2.  Ο προσφέρων εφάπαξ στην εταιρία χρήματα ή αντικείμενα αξίας 20.000 € και άνω ανακηρύσσεται από το Δ.Σ. Ευεργέτης, το δε όνομά του αναγράφεται στην Αίθουσα Συναυλιών.
3.  Ο προσφέρων εφάπαξ στην εταιρία χρήματα ή αντικείμενα αξίας 50.000 € και άνω ανακηρύσσεται από το Δ.Σ. Μέγας Ευεργέτης, το δε όνομά του αναγράφεται στην Αίθουσα Συναυλιών και αναρτάται η εικόνα του στην Αίθουσα.
4.  Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αναπροσαρμόζονται από τη Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ.
5.  Όλοι οι Μεγάλοι Ευεργέτες και Ευεργέτες απολαμβάνουν τα χορηγούμενα με το παρόν δικαιώματα των μελών.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 5

1.  Η εταιρία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία, Γραμματέα, Έφορο και δύο μέλη), κατά τα οριζόμενα κατωτέρω.
2.  Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, το Γραμματέα και τον Έφορο του Ωδείου.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 6

1.  Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε τριετίας συνέρχεται κατά την παράγραφο 4 ή και αυτοδικαίως στο Κατάστημα της εταιρίας η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, η οποία, για να βρίσκεται σε απαρτία, απαιτείται η προσέλευση του μισού συν ένα του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, συνέρχονται τα μέλη την αντίστοιχη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, οπότε τα παρόντα αποτελούν έγκυρη απαρτία και προβαίνουν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 στην εκλογή του Δ.Σ. καθώς επίσης δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών, με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.
2.  Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι καθώς και δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις έχουν όσα τακτικά μέλη είχαν την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον ένα συνεχές έτος αμέσως πριν από τη συνέλευση και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή της συνδρομής τους.
3.  Δεν λαμβάνουν μέρος ούτε έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις οι μαθητές, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι υπάλληλοι, της εταιρίας, ακόμα κι αν είναι μέλη αυτής.
4.  Οκτώ ημέρες πριν από τη συνέλευση, το Δ.Σ. οφείλει να καλεί τα μέλη της εταιρείας με πρόσκληση σε μία ή δύο τοπικές εφημερίδες ή με ονομαστική προς το κάθε μέλος έγγραφη πρόσκληση.
5.  Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους συγκαλείται η Γ.Σ. των μελών, η οποία συγκροτείται και βρίσκεται σε απαρτία όπως ορίζεται παραπάνω στην παράγραφο 1, στην οποία το Δ.Σ. υποβάλλει τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων παρελθόντος έτους, με την έκθεση των Ελεγκτών και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους προς έγκριση.
6.  Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει αιτιολογημένα τις εγκεκριμένες από τη Γ.Σ. δαπάνες του προϋπολογισμού ή να εξεύρει νέους πόρους αναλόγως των περιστάσεων και των αναγκών για την απρόσκοπτη λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών της εταιρίας.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 7

1.  Το Δ.Σ. συνέρχεται στο κατάστημα της εταιρίας μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, από τον Πρόεδρο ή δύο μέλη του Δ.Σ.
2.  Το Δ.Σ. συνέρχεται πάντοτε μετά από πρόσκληση ταυ Πρoέδρoυ ή ταυ Αναπληρωτή του ή σε περίπτωση άρνησης αυτών από δύο μέλη του Δ.Σ., τηρουμένου προς τούτο Βιβλίου Προσκλήσεων Συνεδριάσεων και αποφασίζει κατά πλειοψηφία για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, εκδίδει εγγράφως τις αναγκαίες οδηγίες αναλόγως των περιστάσεων που παρουσιάζονται, ακόμα και αν δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, συντάσσει ημερήσιες διατάξεις, αποφασίζει για κάθε δαπάνη σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και κατά το άρθ. 6 παρ. 6, καθώς και για τη διάθεση ή εξασφάλιση της περιουσίας της εταιρίας, συντάσσει τον προϋπολογισμό κάθε έτους κάνοντας τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, καθώς και την έκθεση για τη Συνέλευση, διορίζει καθηγητές και δασκάλους, προσδιορίζει τις μισθοδοσίες τους ενημερώνεται για τις εν γένει δραστηριότητες του Ωδείου και μεριμνά για την αύξηση των πόρων της εταιρίας. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο Βιβλίο των Πρακτικών και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
3.  Οι συνεδρίες του Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες αν παρίστανται τέσσερα από τα μέλη του.
4.  Τα ζητήματα λύνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει η ψήφος του προέδρου. Όλες οι αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, οπότε σε περίπτωση άρτιου αριθμού των παρόντων μελών, ο πρόεδρος ψηφίζει δύο φορές χωριστά.
5.  Το Δ.Σ. μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μετά από απόφαση του κατά πλειοψηφία και να αποφασίσει για κάθε ζήτημα που ανακύπτει.
6.  Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτήσει με απόφασή του επιτροπές από μέλη της εταιρίας και να εκχωρήσει σε αυτές μέρος των αρμοδιοτήτων του, συντάσσοντας και εγκρίνοντας σχετικό εσωτερικό κανονισμό. Κάθε επιτροπή απαρτίζεται από ένα έως πέντε μέλη εκ των οποίων το ένα, το οποίο και προεδρεύει αυτής, πρέπει να προέρχεται από τα μέλη του Δ.Σ.
7.  Κάθε μέλος του Δ.Σ. που βρίσκεται στην πόλη και δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις που κλήθηκε, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και το Δ.Σ. μπορεί αυτοδικαίως να προβεί σε αντικατάστασή του σύμφωνα με την αμέσως παρακάτω παράγραφο.
8.  Εάν κατά τη διάρκεια της τριετίας παραιτηθεί κάποιο μέλος του Δ.Σ., τα υπόλοιπα εκλέγουν τον αντικαταστάτη του από τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
9.  Απαγορεύεται στο Δ.Σ. για. Οποιοδήποτε λόγοι και σκοπό, με προσωπική ευθύνη των μελών του και με δικαίωμα αποζημίωσης  σε περίπτωση παραβίασης:
     α.  η παραχώρηση της Αίθουσας Συναυλιών δωρεάν. Με απόφαση του Δ.Σ. για κάθε έτος ορίζεται το κατώτατο όριο αμοιβής για κάθε παραχώρησή της. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραχωρηθεί η Αίθουσα Συναυλιών δωρεάν, μετά από απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται παμψηφεί, παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ.
     β.  η παραχώρηση οργάνων ή οποιωνδήποτε άλλων κινητών πραγμάτων και αντικειμένων που ανήκουν στην εταιρία (αναλογίων, καθισμάτων κλπ), χωρίς ανάλογη αμοιβή και χωρίς προσωπική ευθύνη και εγγύηση για την αξία τους από αυτούς στους οποίους παραχωρούνται, εκτός των κλειδοκυμβάλων, αρμονίων ή άλλων συναφών οργάνων, τα οποία δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν έξω από το κατάστημα της εταιρίας έστω και με οποιαδήποτε εγγύηση ή αμοιβή.
     γ.  Ο δανεισμός ή η παράδοση προς αντιγραφή τεμαχίων από τη μουσική βιβλιοθήκη της εταιρίας.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άρθρο 8

1.  Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αναπληρωτής του κατά την παράγραφο 2 εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής, μετά δε από γνωμοδότηση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά, προτείνει και δέχεται, δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, επιβλέπει την ακριβή τήρηση του παρόντος καταστατικού, ενεργεί ως αντιπρόσωπος της εταιρίας σε όλες τις πράξεις, για τις οποίες οι κείμενη νομοθεσία απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα και υπογράφει συμβόλαια. Επιπλέον υπογράφει γενικά, κάθε υπηρεσιακό έγγραφο της εταιρίας, προεδρεύει δε σε κάθε συνέλευση εκτός της εκλογικής, της οποίας πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο από τα παρόντα μέλη.
2.  Τον Πρόεδρο αναπληρώνει πλήρως ο Αντιπρόεδρος.

 

ΤΑΜΙΑΣ
Άρθρο 9

1.  Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τα έσοδα της εταιρίας, δηλαδή τις συνδρομές τις τυχόν δωρεές και τα κληροδοτήματα κτλ. και εκτελεί κάθε πληρωμή με ένταλμα που στηρίζεται σε απόφαση του Δ.Σ. ή στον προϋπολογισμό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Έφορο και το Γραμματέα. Στο τέλος κάθε μήνα παρουσιάζει στο Δ.Σ. μηνιαία κατάσταση του ταμείου, στο τέλος κάθε τριμηνίας κατάσταση που εμφανίζει τα έσοδα και έξοδα της εταιρίας και στο τέλος κάθε έτους γενικό απολογισμό. Όλες οι καταστάσεις καταχωρούνται έγκαιρα στα πρακτικά του Συμβουλίου, καθώς επίσης ο γενικός απολογισμός. Επίσης, τηρεί το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και γενικό όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία και στοιχεία.
2.  Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει έντοκα επ' ονόματι  του σωματείου σε μία ή περισσότερες αναγνωρισμένες τράπεζες μετά από υπόδειξη του Δ.Σ., τα τυχόν πλεονάζοντα χρήματα από τις εισπράξεις, είναι δε υπεύθυνος προσωπικά έναντι της εταιρίας.
3.  Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά άλλο μέλος του Δ.Σ. που εκλέγεται από αυτό.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άρθρο 10

1.  Ο Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της εταιρίας, τηρεί το βιβλίο πρακτικών, το αρχείο και τη σφραγίδα της εταιρίας, συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, εκδίδει τα εντάλματα πληρωμών που στηρίζονται στον προϋπολογισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. κατά δε την εκλογική συνέλευση διαβάζει τον κατάλογο των μελών, προς εξακρίβωση των εχόντων δικαίωμα ψήφου, δηλαδή των ταμειακώς εντάξει μελών.
2.  Το Γραμματέα κωλυόμενο αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. κατ' εκλογή του Προέδρου.

 

ΕΦΟΡΟΣ
Άρθρο 11

Ο Έφορος του Ωδείου τηρεί κτηματολόγιο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, διαφυλάσσει την περιουσία του Ωδείου με κάθε πρόσφορο μέτρο, έχει την εποπτεία των σχολών και γενικά μεριμνά για ότι συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία τους, παρίσταται στις παραδόσεις και επιβλέπει την τακτική διδασκαλία, προτείνει στο Δ.Σ. την παραδοχή νέων μαθητών και την αποβολή των παραβαινόντων τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Στο τέλος κάθε μήνα, υποχρεούται να γνωρίζει με έγγραφό του στο Δ.Σ. την κατάσταση των σχολών της εταιρίας από κάθε άποψη.

 

ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Άρθρο 12

1.  Το Ωδείο περιλαμβάνει τις εκάστοτε προβλεπόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού Σχολές και Τμήματα και ιδία:
     α. Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύνθεσης
     β. Σχολή Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων
     γ. Σχολή Ενόργανης Μουσικής
     δ. Σχολή Μονωδίας
     ε. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2.  Οι Σχολές του Ωδείου λειτουργούν με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας και ανάλογα με τους πόρους της.
3.  Το Ωδείο της εταιρίας διέπεται από τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, που εγκρίθηκε αρχικά με την απόφαση του Δ.Σ. της 11-06-1968, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και τις σχετικές διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων.
4.  Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ωδείου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ.
5.  Τα της λειτουργίας της Σχολής Ρυθμικής, Εκφραστικών Χορών, Φιλαρμονικής (Μπάντα), Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδιών καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τους πόρους της εταιρίας.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ
Άρθρο 13

1.  Κάθε μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός σε κάποια από τις σχολές και να εκπαιδευτεί χωρίς καταβολή διδάκτρων, υπό τον όρο να παρέχει τις υπηρεσίες του στην εταιρία δωρεάν επί τετραετία, συμμορφούμενος με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού προσκομίζοντας σχετική αξιόχρεη προσωπική εγγύηση.
2.  Υποτροφίες και εκπτώσεις στα δίδακτρα μπορούν να χορηγηθούν με απόφαση του Δ.Σ., ανάλογα με τους πόρους της εταιρίας.
3.  Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον εσωτερικό κανονισμό του Ωδείου.

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Άρθρο 14

1.  Στο Μουσικό Εργαστήρι εγγράφονται όσοι επιθυμούν να διδαχθούν κάποιο όργανο και να ειδικευθούν σε αυτό για δική τους χρήση και ευχαρίστηση.
2.  Οι σπουδαστές αυτοί δεν εγγράφονται στο Μαθητολόγιο και δεν είναι υποχρεωμένοι να εμφανίζονται στις καθορισμένες εξετάσεις του Ωδείου ούτε να έχουν την εξελικτική πορεία που ορίζει από το ΥΠ.ΠO. φοίτηση σε κάποια σχολή οργάνου.
3.  Οι φοιτούντες στο Μουσικό Εργαστήρι ακολουθούν φυσικά τον εσωτερικό κανονισμό του Ωδείου και τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15

1.  Η εταιρία έχει σφραγίδα, που φέρει στο μέσο «Ορφέα» και πέριξ τις λέξεις «Φιλαρμονική Εταιρία 1892 Ωδείον Πατρών». Επίσης έχει και σημαία που φέρει τα χρώματα του εθνόσημου, στη μέση τον Ορφέα και πέριξ λέξεις «Φιλαρμονική Εταιρία 1892 Ωδείον Πατρών».
2.  Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Γ.Σ., για την οποία απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των µελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
3.  Η εταιρία διαλύεται µόνο σε περίπτωση έλλειψης χρηματικών πόρων για τη συντήρησή της. Αυτό το αποφασίζουν τα µέλη σε Γ.Σ., κατά την οποία απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον µελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Αν αποφασιστεί η διάλυση της εταιρίας, η κινητή και ακίνητη περιουσία της θα εξασφαλιστεί από τη Δημοτική Αρχή Πατρών, προκειμένου, μαζί µε τα χρήματα της εταιρίας που θα κατατεθούν έντοκα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για τον ίδιο σκοπό, οποτεδήποτε ιδρυθεί στην Πάτρα παρόμοια εταιρία, που θα ακολουθεί τα αναγραφόμενα στο παρόν καταστατικό και µε την ίδια επωνυμία.


 
Πάτρα 13 Ιανουαρίοu 2008
Ακριβές αντίγραφο

Ο Αντιπρόεδρος                       Η Γραμματέας

    Χρήστος Μούλιας               Ελένη Παρθενοπούλου

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates