Οδηγίες για το εκπαιδευτικό & διοικητικό προσωπικό του Ωδείου, σχετικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1078/Β/23.03.2020 η ΚΥΑ12998/232/2020 που αφορά τα Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19”.

1.   Σύμφωνα με τα παραπάνω η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών ως όφειλε, έκανε στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” Υπεύθυνη δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής” με άμεση συνέπεια την Αναστολή όλων των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού που ήταν καταχωρημένο στην Κατάσταση Προσωπικού την ημερομηνία της αναστολής.

Ημερομηνία αναστολής: 05.03.2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΠ231347

Ημερομηνία υποβολής Υπεύθυνης δήλωσης: 27.03.2020

2.  Ο εργαζόμενος, του οποίου η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής (βάσει ΚΑΔ) οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνει ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχει άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

3.   Για την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ, ο εργαζόμενος των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει προσωρινά με κρατική εντολή, θα υποβάλλει την ηλεκτρονική του υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://supportemployees.yeka.gr/

4.   Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής :

Την 01/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 02/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 03/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 04/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 05/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 06/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 07/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 08/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 09/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.

5.   Στην υπεύθυνη δήλωση του ο εργαζόμενος συμπεριλαμβάνει, εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” και τα στοιχεία του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

6.   Επίσης, ο εργαζόμενος δηλώνει και το αν μισθώνει κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχει της έκπτωσης του ενοικίου.

7.   Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολείται σε περισσότερους από έναν εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ’ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, ο εργαζόμενος επιλέγει αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνει δικαιούχος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών
Free Joomla! templates by Engine Templates